Konversi mega unit termal British ke kiloton (MBtu ke kT)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • mega unit termal British [MBtu]
  • kiloton [kT]
Copy
_
Copy
  • mega unit termal British [MBtu]
  • kiloton [kT]

Mega unit termal British ke Kiloton (MBtu ke kT)

Mega unit termal British (Simbol atau Singkatan: MBtu)

Mega unit termal British adalah suatu satuan dari besaran energi. Mega unit termal British disingkat atau disimbolkan dengan MBtu. Nilai dari 1 mega unit termal British setara dengan 1055100000 joule. Dalam hubungannya dengan kiloton, 1 mega unit termal British setara dengan 0.00025216 kiloton.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000 joule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100 kilojoule

1 mega unit termal British sama dengan 293.07 kilowatt-jam

1 mega unit termal British sama dengan 293,070 watt-jam

1 mega unit termal British sama dengan 252,000 kalori

1 mega unit termal British sama dengan 393.01 tenagakuda-jam

1 mega unit termal British sama dengan 1,000,000 unit termal British

1 mega unit termal British sama dengan 1.0551 gigajoule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055.1 megajoule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000,000 milijoule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000,000,000 mikrojoule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000,000,000,000 nanojoule

1 mega unit termal British sama dengan 6.5851e+21 megaelectron-volt

1 mega unit termal British sama dengan 6.5851e+24 kiloelectron-volt

1 mega unit termal British sama dengan 6.5851e+27 electron-volt

1 mega unit termal British sama dengan 10,551,000,000,000,000 erg

1 mega unit termal British sama dengan 0.00029307 gigawatt-jam

1 mega unit termal British sama dengan 0.29307 megawatt-jam

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100 kilowatt-detik

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000 watt-detik

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000 newton-meter

1 mega unit termal British sama dengan 252,000 kilokalori

1 mega unit termal British sama dengan 83.333 ton-jam

1 mega unit termal British sama dengan 0.16529 setara barrel minyak

1 mega unit termal British sama dengan 0.026247 setara kiloliter minyak

1 mega unit termal British sama dengan 0.25216 ton

1 mega unit termal British sama dengan 0.00025216 kiloton

1 mega unit termal British sama dengan 2.5216e-7 megaton

1 mega unit termal British sama dengan 2.5216e-10 gigaton

1 mega unit termal British sama dengan 10,551,000,000,000,000 dyne-centimeter

1 mega unit termal British sama dengan 107,590,000,000 gram-force meter

1 mega unit termal British sama dengan 10,759,000,000,000 gram-force centimeter

1 mega unit termal British sama dengan 10,759,000,000 kilogram-force centimeter

1 mega unit termal British sama dengan 107,590,000 kilogram-force meter

1 mega unit termal British sama dengan 107,590,000 kilopond-meter

1 mega unit termal British sama dengan 778,170,000 pound-force kaki

1 mega unit termal British sama dengan 9,338,000,000 pound-force inci

1 mega unit termal British sama dengan 149,410,000,000 ounce-force inci

1 mega unit termal British sama dengan 25,037,000,000 poundal-foot

1 mega unit termal British sama dengan 10 therm

1 mega unit termal British sama dengan 10 therm (US)

1 mega unit termal British sama dengan 2.42e+26 Hartree energi

1 mega unit termal British sama dengan 4.84e+26 konstanta Rydberg

Kiloton (Simbol atau Singkatan: kT)

Kiloton adalah suatu satuan dari besaran energi. Kiloton disingkat atau disimbolkan dengan kT. Nilai dari 1 kiloton setara dengan 4184000000000 joule. Dalam hubungannya dengan mega unit termal British, 1 kiloton setara dengan 3965.7 mega unit termal British.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kiloton sama dengan 4,184,000,000,000 joule

1 kiloton sama dengan 4,184,000,000 kilojoule

1 kiloton sama dengan 1,162,200 kilowatt-jam

1 kiloton sama dengan 1,162,200,000 watt-jam

1 kiloton sama dengan 999,330,000 kalori

1 kiloton sama dengan 1,558,600 tenagakuda-jam

1 kiloton sama dengan 3,965,700,000 unit termal British

1 kiloton sama dengan 4,184 gigajoule

1 kiloton sama dengan 4,184,000 megajoule

1 kiloton sama dengan 4,184,000,000,000,000 milijoule

1 kiloton sama dengan 4,184,000,000,000,000,000 mikrojoule

1 kiloton sama dengan 4.184e+21 nanojoule

1 kiloton sama dengan 2.6114e+25 megaelectron-volt

1 kiloton sama dengan 2.6114e+28 kiloelectron-volt

1 kiloton sama dengan 2.6114e+31 electron-volt

1 kiloton sama dengan 41,840,000,000,000,000,000 erg

1 kiloton sama dengan 1.1622 gigawatt-jam

1 kiloton sama dengan 1,162.2 megawatt-jam

1 kiloton sama dengan 4,184,000,000 kilowatt-detik

1 kiloton sama dengan 4,184,000,000,000 watt-detik

1 kiloton sama dengan 4,184,000,000,000 newton-meter

1 kiloton sama dengan 999,330,000 kilokalori

1 kiloton sama dengan 3,965.7 mega unit termal British

1 kiloton sama dengan 330,470 ton-jam

1 kiloton sama dengan 655.48 setara barrel minyak

1 kiloton sama dengan 104.09 setara kiloliter minyak

1 kiloton sama dengan 1,000 ton

1 kiloton sama dengan 0.001 megaton

1 kiloton sama dengan 0.000001 gigaton

1 kiloton sama dengan 41,840,000,000,000,000,000 dyne-centimeter

1 kiloton sama dengan 426,650,000,000,000 gram-force meter

1 kiloton sama dengan 42,665,000,000,000,000 gram-force centimeter

1 kiloton sama dengan 42,665,000,000,000 kilogram-force centimeter

1 kiloton sama dengan 426,650,000,000 kilogram-force meter

1 kiloton sama dengan 426,650,000,000 kilopond-meter

1 kiloton sama dengan 3,086,000,000,000 pound-force kaki

1 kiloton sama dengan 37,032,000,000,000 pound-force inci

1 kiloton sama dengan 592,500,000,000,000 ounce-force inci

1 kiloton sama dengan 99,288,000,000,000 poundal-foot

1 kiloton sama dengan 39,657 therm

1 kiloton sama dengan 39,657 therm (US)

1 kiloton sama dengan 9.5969e+29 Hartree energi

1 kiloton sama dengan 1.9194e+30 konstanta Rydberg

Cara Konversi Mega unit termal British ke Kiloton (MBtu ke kT):

Tabel Konversi Mega unit termal British ke Kiloton (MBtu ke kT)

mega unit termal British (MBtu) kiloton (kT)
0.01 MBtu 0.0000025216 kT
0.1 MBtu 0.000025216 kT
1 MBtu 0.00025216 kT
2 MBtu 0.00050433 kT
3 MBtu 0.00075649 kT
4 MBtu 0.0010087 kT
5 MBtu 0.0012608 kT
6 MBtu 0.001513 kT
7 MBtu 0.0017652 kT
8 MBtu 0.0020173 kT
9 MBtu 0.0022695 kT
10 MBtu 0.0025216 kT
20 MBtu 0.0050433 kT
25 MBtu 0.0063041 kT
50 MBtu 0.012608 kT
75 MBtu 0.018912 kT
100 MBtu 0.025216 kT
250 MBtu 0.063041 kT
500 MBtu 0.12608 kT
750 MBtu 0.18912 kT
1,000 MBtu 0.25216 kT
100,000 MBtu 25.216 kT
1,000,000,000 MBtu 252,160 kT
1,000,000,000,000 MBtu 252,160,000 kT

Tabel Konversi Kiloton ke Mega unit termal British (kT ke MBtu)

kiloton (kT) mega unit termal British (MBtu)
0.01 kT 39.657 MBtu
0.1 kT 396.57 MBtu
1 kT 3,965.7 MBtu
2 kT 7,931.3 MBtu
3 kT 11,897 MBtu
4 kT 15,863 MBtu
5 kT 19,828 MBtu
6 kT 23,794 MBtu
7 kT 27,760 MBtu
8 kT 31,725 MBtu
9 kT 35,691 MBtu
10 kT 39,657 MBtu
20 kT 79,313 MBtu
25 kT 99,142 MBtu
50 kT 198,280 MBtu
75 kT 297,430 MBtu
100 kT 396,570 MBtu
250 kT 991,420 MBtu
500 kT 1,982,800 MBtu
750 kT 2,974,300 MBtu
1,000 kT 3,965,700 MBtu
100,000 kT 396,570,000 MBtu
1,000,000,000 kT 3,965,700,000,000 MBtu
1,000,000,000,000 kT 3,965,700,000,000,000 MBtu

Langkah-langkah Konversi Mega unit termal British ke Kiloton (MBtu ke kT)

  1. Contoh Soal: Konversi 48 mega unit termal British ke kiloton (48 MBtu ke kT).
  2. 1 mega unit termal British setara dengan 0.00025216 kiloton (1 MBtu setara dengan 0.00025216 kT).
  3. 48 mega unit termal British (MBtu) setara dengan 48 dikalikan dengan 0.00025216 kiloton (kT).
  4. Diperoleh 48 mega unit termal British setara dengan 0.012104 kiloton (48 MBtu setara dengan 0.012104 kT).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸