Konversi mega unit termal British ke megaton (MBtu ke MT)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • mega unit termal British [MBtu]
  • megaton [MT]
Copy
_
Copy
  • mega unit termal British [MBtu]
  • megaton [MT]

Mega unit termal British ke Megaton (MBtu ke MT)

Mega unit termal British (Simbol atau Singkatan: MBtu)

Mega unit termal British adalah suatu satuan dari besaran energi. Mega unit termal British disingkat atau disimbolkan dengan MBtu. Nilai dari 1 mega unit termal British setara dengan 1055100000 joule. Dalam hubungannya dengan megaton, 1 mega unit termal British setara dengan 2.5216e-7 megaton.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000 joule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100 kilojoule

1 mega unit termal British sama dengan 293.07 kilowatt-jam

1 mega unit termal British sama dengan 293,070 watt-jam

1 mega unit termal British sama dengan 252,000 kalori

1 mega unit termal British sama dengan 393.01 tenagakuda-jam

1 mega unit termal British sama dengan 1,000,000 unit termal British

1 mega unit termal British sama dengan 1.0551 gigajoule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055.1 megajoule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000,000 milijoule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000,000,000 mikrojoule

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000,000,000,000 nanojoule

1 mega unit termal British sama dengan 6.5851e+21 megaelectron-volt

1 mega unit termal British sama dengan 6.5851e+24 kiloelectron-volt

1 mega unit termal British sama dengan 6.5851e+27 electron-volt

1 mega unit termal British sama dengan 10,551,000,000,000,000 erg

1 mega unit termal British sama dengan 0.00029307 gigawatt-jam

1 mega unit termal British sama dengan 0.29307 megawatt-jam

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100 kilowatt-detik

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000 watt-detik

1 mega unit termal British sama dengan 1,055,100,000 newton-meter

1 mega unit termal British sama dengan 252,000 kilokalori

1 mega unit termal British sama dengan 83.333 ton-jam

1 mega unit termal British sama dengan 0.16529 setara barrel minyak

1 mega unit termal British sama dengan 0.026247 setara kiloliter minyak

1 mega unit termal British sama dengan 0.25216 ton

1 mega unit termal British sama dengan 0.00025216 kiloton

1 mega unit termal British sama dengan 2.5216e-7 megaton

1 mega unit termal British sama dengan 2.5216e-10 gigaton

1 mega unit termal British sama dengan 10,551,000,000,000,000 dyne-centimeter

1 mega unit termal British sama dengan 107,590,000,000 gram-force meter

1 mega unit termal British sama dengan 10,759,000,000,000 gram-force centimeter

1 mega unit termal British sama dengan 10,759,000,000 kilogram-force centimeter

1 mega unit termal British sama dengan 107,590,000 kilogram-force meter

1 mega unit termal British sama dengan 107,590,000 kilopond-meter

1 mega unit termal British sama dengan 778,170,000 pound-force kaki

1 mega unit termal British sama dengan 9,338,000,000 pound-force inci

1 mega unit termal British sama dengan 149,410,000,000 ounce-force inci

1 mega unit termal British sama dengan 25,037,000,000 poundal-foot

1 mega unit termal British sama dengan 10 therm

1 mega unit termal British sama dengan 10 therm (US)

1 mega unit termal British sama dengan 2.42e+26 Hartree energi

1 mega unit termal British sama dengan 4.84e+26 konstanta Rydberg

Megaton (Simbol atau Singkatan: MT)

Megaton adalah suatu satuan dari besaran energi. Megaton disingkat atau disimbolkan dengan MT. Nilai dari 1 megaton setara dengan 4184000000000000 joule. Dalam hubungannya dengan mega unit termal British, 1 megaton setara dengan 3965700 mega unit termal British.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megaton sama dengan 4,184,000,000,000,000 joule

1 megaton sama dengan 4,184,000,000,000 kilojoule

1 megaton sama dengan 1,162,200,000 kilowatt-jam

1 megaton sama dengan 1,162,200,000,000 watt-jam

1 megaton sama dengan 999,330,000,000 kalori

1 megaton sama dengan 1,558,600,000 tenagakuda-jam

1 megaton sama dengan 3,965,700,000,000 unit termal British

1 megaton sama dengan 4,184,000 gigajoule

1 megaton sama dengan 4,184,000,000 megajoule

1 megaton sama dengan 4,184,000,000,000,000,000 milijoule

1 megaton sama dengan 4.184e+21 mikrojoule

1 megaton sama dengan 4.184e+24 nanojoule

1 megaton sama dengan 2.6114e+28 megaelectron-volt

1 megaton sama dengan 2.6114e+31 kiloelectron-volt

1 megaton sama dengan 2.6114e+34 electron-volt

1 megaton sama dengan 4.184e+22 erg

1 megaton sama dengan 1,162.2 gigawatt-jam

1 megaton sama dengan 1,162,200 megawatt-jam

1 megaton sama dengan 4,184,000,000,000 kilowatt-detik

1 megaton sama dengan 4,184,000,000,000,000 watt-detik

1 megaton sama dengan 4,184,000,000,000,000 newton-meter

1 megaton sama dengan 999,330,000,000 kilokalori

1 megaton sama dengan 3,965,700 mega unit termal British

1 megaton sama dengan 330,470,000 ton-jam

1 megaton sama dengan 655,480 setara barrel minyak

1 megaton sama dengan 104,090 setara kiloliter minyak

1 megaton sama dengan 1,000,000 ton

1 megaton sama dengan 1,000 kiloton

1 megaton sama dengan 0.001 gigaton

1 megaton sama dengan 4.184e+22 dyne-centimeter

1 megaton sama dengan 426,650,000,000,000,000 gram-force meter

1 megaton sama dengan 42,665,000,000,000,000,000 gram-force centimeter

1 megaton sama dengan 42,665,000,000,000,000 kilogram-force centimeter

1 megaton sama dengan 426,650,000,000,000 kilogram-force meter

1 megaton sama dengan 426,650,000,000,000 kilopond-meter

1 megaton sama dengan 3,086,000,000,000,000 pound-force kaki

1 megaton sama dengan 37,032,000,000,000,000 pound-force inci

1 megaton sama dengan 592,500,000,000,000,000 ounce-force inci

1 megaton sama dengan 99,288,000,000,000,000 poundal-foot

1 megaton sama dengan 39,657,000 therm

1 megaton sama dengan 39,657,000 therm (US)

1 megaton sama dengan 9.5969e+32 Hartree energi

1 megaton sama dengan 1.9194e+33 konstanta Rydberg

Cara Konversi Mega unit termal British ke Megaton (MBtu ke MT):

Tabel Konversi Mega unit termal British ke Megaton (MBtu ke MT)

mega unit termal British (MBtu) megaton (MT)
0.01 MBtu 2.5216e-9 MT
0.1 MBtu 2.5216e-8 MT
1 MBtu 2.5216e-7 MT
2 MBtu 5.0433e-7 MT
3 MBtu 7.5649e-7 MT
4 MBtu 0.0000010087 MT
5 MBtu 0.0000012608 MT
6 MBtu 0.000001513 MT
7 MBtu 0.0000017652 MT
8 MBtu 0.0000020173 MT
9 MBtu 0.0000022695 MT
10 MBtu 0.0000025216 MT
20 MBtu 0.0000050433 MT
25 MBtu 0.0000063041 MT
50 MBtu 0.000012608 MT
75 MBtu 0.000018912 MT
100 MBtu 0.000025216 MT
250 MBtu 0.000063041 MT
500 MBtu 0.00012608 MT
750 MBtu 0.00018912 MT
1,000 MBtu 0.00025216 MT
100,000 MBtu 0.025216 MT
1,000,000,000 MBtu 252.16 MT
1,000,000,000,000 MBtu 252,160 MT

Tabel Konversi Megaton ke Mega unit termal British (MT ke MBtu)

megaton (MT) mega unit termal British (MBtu)
0.01 MT 39,657 MBtu
0.1 MT 396,570 MBtu
1 MT 3,965,700 MBtu
2 MT 7,931,300 MBtu
3 MT 11,897,000 MBtu
4 MT 15,863,000 MBtu
5 MT 19,828,000 MBtu
6 MT 23,794,000 MBtu
7 MT 27,760,000 MBtu
8 MT 31,725,000 MBtu
9 MT 35,691,000 MBtu
10 MT 39,657,000 MBtu
20 MT 79,313,000 MBtu
25 MT 99,142,000 MBtu
50 MT 198,280,000 MBtu
75 MT 297,430,000 MBtu
100 MT 396,570,000 MBtu
250 MT 991,420,000 MBtu
500 MT 1,982,800,000 MBtu
750 MT 2,974,300,000 MBtu
1,000 MT 3,965,700,000 MBtu
100,000 MT 396,570,000,000 MBtu
1,000,000,000 MT 3,965,700,000,000,000 MBtu
1,000,000,000,000 MT 3,965,700,000,000,000,000 MBtu

Langkah-langkah Konversi Mega unit termal British ke Megaton (MBtu ke MT)

  1. Contoh Soal: Konversi 48 mega unit termal British ke megaton (48 MBtu ke MT).
  2. 1 mega unit termal British setara dengan 2.5216e-7 megaton (1 MBtu setara dengan 2.5216e-7 MT).
  3. 48 mega unit termal British (MBtu) setara dengan 48 dikalikan dengan 2.5216e-7 megaton (MT).
  4. Diperoleh 48 mega unit termal British setara dengan 0.000012104 megaton (48 MBtu setara dengan 0.000012104 MT).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸