Konversi pound-force kaki ke kiloelectron-volt (lbf ft ke keV)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kiloelectron-volt [keV]
  • pound-force kaki [lbf ft]
Copy
_
Copy
  • kiloelectron-volt [keV]
  • pound-force kaki [lbf ft]

Pound-force kaki ke Kiloelectron-volt (lbf ft ke keV)

Pound-force kaki (Simbol atau Singkatan: lbf ft, ft lbf)

Pound-force kaki adalah suatu satuan dari besaran energi. Pound-force kaki disingkat atau disimbolkan dengan lbf ft, ft lbf. Nilai dari 1 pound-force kaki setara dengan 1.3558 joule. Dalam hubungannya dengan kiloelectron-volt, 1 pound-force kaki setara dengan 8462300000000000 kiloelectron-volt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound-force kaki sama dengan 1.3558 joule

1 pound-force kaki sama dengan 0.0013558 kilojoule

1 pound-force kaki sama dengan 3.7662e-7 kilowatt-jam

1 pound-force kaki sama dengan 0.00037662 watt-jam

1 pound-force kaki sama dengan 0.00032383 kalori

1 pound-force kaki sama dengan 5.0505e-7 tenagakuda-jam

1 pound-force kaki sama dengan 0.0012851 unit termal British

1 pound-force kaki sama dengan 1.3558e-9 gigajoule

1 pound-force kaki sama dengan 0.0000013558 megajoule

1 pound-force kaki sama dengan 1,355.8 milijoule

1 pound-force kaki sama dengan 1,355,800 mikrojoule

1 pound-force kaki sama dengan 1,355,800,000 nanojoule

1 pound-force kaki sama dengan 8,462,300,000,000 megaelectron-volt

1 pound-force kaki sama dengan 8,462,300,000,000,000 kiloelectron-volt

1 pound-force kaki sama dengan 8,462,300,000,000,000,000 electron-volt

1 pound-force kaki sama dengan 13,558,000 erg

1 pound-force kaki sama dengan 3.7662e-13 gigawatt-jam

1 pound-force kaki sama dengan 3.7662e-10 megawatt-jam

1 pound-force kaki sama dengan 0.0013558 kilowatt-detik

1 pound-force kaki sama dengan 1.3558 watt-detik

1 pound-force kaki sama dengan 1.3558 newton-meter

1 pound-force kaki sama dengan 0.00032383 kilokalori

1 pound-force kaki sama dengan 1.2851e-9 mega unit termal British

1 pound-force kaki sama dengan 1.0709e-7 ton-jam

1 pound-force kaki sama dengan 2.1241e-10 setara barrel minyak

1 pound-force kaki sama dengan 3.3729e-11 setara kiloliter minyak

1 pound-force kaki sama dengan 3.2405e-10 ton

1 pound-force kaki sama dengan 3.2405e-13 kiloton

1 pound-force kaki sama dengan 3.2405e-16 megaton

1 pound-force kaki sama dengan 3.2405e-19 gigaton

1 pound-force kaki sama dengan 13,558,000 dyne-centimeter

1 pound-force kaki sama dengan 138.25 gram-force meter

1 pound-force kaki sama dengan 13,825 gram-force centimeter

1 pound-force kaki sama dengan 13.825 kilogram-force centimeter

1 pound-force kaki sama dengan 0.13825 kilogram-force meter

1 pound-force kaki sama dengan 0.13825 kilopond-meter

1 pound-force kaki sama dengan 12 pound-force inci

1 pound-force kaki sama dengan 192 ounce-force inci

1 pound-force kaki sama dengan 32.174 poundal-foot

1 pound-force kaki sama dengan 1.2851e-8 therm

1 pound-force kaki sama dengan 1.2851e-8 therm (US)

1 pound-force kaki sama dengan 310,990,000,000,000,000 Hartree energi

1 pound-force kaki sama dengan 621,970,000,000,000,000 konstanta Rydberg

Kiloelectron-volt (Simbol atau Singkatan: keV)

Kiloelectron-volt adalah suatu satuan dari besaran energi. Kiloelectron-volt disingkat atau disimbolkan dengan keV. Nilai dari 1 kiloelectron-volt setara dengan 1.6022e-16 joule. Dalam hubungannya dengan pound-force kaki, 1 kiloelectron-volt setara dengan 1.1817e-16 pound-force kaki.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-16 joule

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-19 kilojoule

1 kiloelectron-volt sama dengan 4.4505e-23 kilowatt-jam

1 kiloelectron-volt sama dengan 4.4505e-20 watt-jam

1 kiloelectron-volt sama dengan 3.8267e-20 kalori

1 kiloelectron-volt sama dengan 5.9682e-23 tenagakuda-jam

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.5186e-19 unit termal British

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-25 gigajoule

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-22 megajoule

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-13 milijoule

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-10 mikrojoule

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-7 nanojoule

1 kiloelectron-volt sama dengan 0.001 megaelectron-volt

1 kiloelectron-volt sama dengan 1,000 electron-volt

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-9 erg

1 kiloelectron-volt sama dengan 4.4505e-29 gigawatt-jam

1 kiloelectron-volt sama dengan 4.4505e-26 megawatt-jam

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-19 kilowatt-detik

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-16 watt-detik

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-16 newton-meter

1 kiloelectron-volt sama dengan 3.8267e-20 kilokalori

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.5186e-25 mega unit termal British

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.2655e-23 ton-jam

1 kiloelectron-volt sama dengan 2.51e-26 setara barrel minyak

1 kiloelectron-volt sama dengan 3.9858e-27 setara kiloliter minyak

1 kiloelectron-volt sama dengan 3.8293e-26 ton

1 kiloelectron-volt sama dengan 3.8293e-29 kiloton

1 kiloelectron-volt sama dengan 3.8293e-32 megaton

1 kiloelectron-volt sama dengan 3.8293e-35 gigaton

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6022e-9 dyne-centimeter

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6338e-14 gram-force meter

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6338e-12 gram-force centimeter

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6338e-15 kilogram-force centimeter

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6338e-17 kilogram-force meter

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.6338e-17 kilopond-meter

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.1817e-16 pound-force kaki

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.418e-15 pound-force inci

1 kiloelectron-volt sama dengan 2.2689e-14 ounce-force inci

1 kiloelectron-volt sama dengan 3.802e-15 poundal-foot

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.5186e-24 therm

1 kiloelectron-volt sama dengan 1.5186e-24 therm (US)

1 kiloelectron-volt sama dengan 36.749 Hartree energi

1 kiloelectron-volt sama dengan 73.499 konstanta Rydberg

Cara Konversi Pound-force kaki ke Kiloelectron-volt (lbf ft ke keV):

Tabel Konversi Pound-force kaki ke Kiloelectron-volt (lbf ft ke keV)

pound-force kaki (lbf ft) kiloelectron-volt (keV)
0.01 lbf ft 84,623,000,000,000 keV
0.1 lbf ft 846,230,000,000,000 keV
1 lbf ft 8,462,300,000,000,000 keV
2 lbf ft 16,925,000,000,000,000 keV
3 lbf ft 25,387,000,000,000,000 keV
4 lbf ft 33,849,000,000,000,000 keV
5 lbf ft 42,312,000,000,000,000 keV
6 lbf ft 50,774,000,000,000,000 keV
7 lbf ft 59,236,000,000,000,000 keV
8 lbf ft 67,699,000,000,000,000 keV
9 lbf ft 76,161,000,000,000,000 keV
10 lbf ft 84,623,000,000,000,000 keV
20 lbf ft 169,250,000,000,000,000 keV
25 lbf ft 211,560,000,000,000,000 keV
50 lbf ft 423,120,000,000,000,000 keV
75 lbf ft 634,680,000,000,000,000 keV
100 lbf ft 846,230,000,000,000,000 keV
250 lbf ft 2,115,600,000,000,000,000 keV
500 lbf ft 4,231,200,000,000,000,000 keV
750 lbf ft 6,346,800,000,000,000,000 keV
1,000 lbf ft 8,462,300,000,000,000,000 keV
100,000 lbf ft 846,230,000,000,000,000,000 keV
1,000,000,000 lbf ft 8.4623e+24 keV
1,000,000,000,000 lbf ft 8.4623e+27 keV

Tabel Konversi Kiloelectron-volt ke Pound-force kaki (keV ke lbf ft)

kiloelectron-volt (keV) pound-force kaki (lbf ft)
0.01 keV 1.1817e-18 lbf ft
0.1 keV 1.1817e-17 lbf ft
1 keV 1.1817e-16 lbf ft
2 keV 2.3634e-16 lbf ft
3 keV 3.5451e-16 lbf ft
4 keV 4.7268e-16 lbf ft
5 keV 5.9085e-16 lbf ft
6 keV 7.0902e-16 lbf ft
7 keV 8.2719e-16 lbf ft
8 keV 9.4536e-16 lbf ft
9 keV 1.0635e-15 lbf ft
10 keV 1.1817e-15 lbf ft
20 keV 2.3634e-15 lbf ft
25 keV 2.9543e-15 lbf ft
50 keV 5.9085e-15 lbf ft
75 keV 8.8628e-15 lbf ft
100 keV 1.1817e-14 lbf ft
250 keV 2.9543e-14 lbf ft
500 keV 5.9085e-14 lbf ft
750 keV 8.8628e-14 lbf ft
1,000 keV 1.1817e-13 lbf ft
100,000 keV 1.1817e-11 lbf ft
1,000,000,000 keV 1.1817e-7 lbf ft
1,000,000,000,000 keV 0.00011817 lbf ft

Langkah-langkah Konversi Pound-force kaki ke Kiloelectron-volt (lbf ft ke keV)

  1. Contoh Soal: Konversi 48 pound-force kaki ke kiloelectron-volt (48 lbf ft ke keV).
  2. 1 pound-force kaki setara dengan 8462300000000000 kiloelectron-volt (1 lbf ft setara dengan 8462300000000000 keV).
  3. 48 pound-force kaki (lbf ft) setara dengan 48 dikalikan dengan 8462300000000000 kiloelectron-volt (keV).
  4. Diperoleh 48 pound-force kaki setara dengan 406190000000000000 kiloelectron-volt (48 lbf ft setara dengan 406190000000000000 keV).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸