Konversi pound-force kaki ke konstanta Rydberg (lbf ft ke RΗ)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • pound-force kaki [lbf ft]
  • konstanta Rydberg [RΗ]
Copy
_
Copy
  • pound-force kaki [lbf ft]
  • konstanta Rydberg [RΗ]

Pound-force kaki ke Konstanta Rydberg (lbf ft ke RΗ)

Pound-force kaki (Simbol atau Singkatan: lbf ft, ft lbf)

Pound-force kaki adalah suatu satuan dari besaran energi. Pound-force kaki disingkat atau disimbolkan dengan lbf ft, ft lbf. Nilai dari 1 pound-force kaki setara dengan 1.3558 joule. Dalam hubungannya dengan konstanta Rydberg, 1 pound-force kaki setara dengan 621970000000000000 konstanta Rydberg.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 pound-force kaki sama dengan 1.3558 joule

1 pound-force kaki sama dengan 0.0013558 kilojoule

1 pound-force kaki sama dengan 3.7662e-7 kilowatt-jam

1 pound-force kaki sama dengan 0.00037662 watt-jam

1 pound-force kaki sama dengan 0.00032383 kalori

1 pound-force kaki sama dengan 5.0505e-7 tenagakuda-jam

1 pound-force kaki sama dengan 0.0012851 unit termal British

1 pound-force kaki sama dengan 1.3558e-9 gigajoule

1 pound-force kaki sama dengan 0.0000013558 megajoule

1 pound-force kaki sama dengan 1,355.8 milijoule

1 pound-force kaki sama dengan 1,355,800 mikrojoule

1 pound-force kaki sama dengan 1,355,800,000 nanojoule

1 pound-force kaki sama dengan 8,462,300,000,000 megaelectron-volt

1 pound-force kaki sama dengan 8,462,300,000,000,000 kiloelectron-volt

1 pound-force kaki sama dengan 8,462,300,000,000,000,000 electron-volt

1 pound-force kaki sama dengan 13,558,000 erg

1 pound-force kaki sama dengan 3.7662e-13 gigawatt-jam

1 pound-force kaki sama dengan 3.7662e-10 megawatt-jam

1 pound-force kaki sama dengan 0.0013558 kilowatt-detik

1 pound-force kaki sama dengan 1.3558 watt-detik

1 pound-force kaki sama dengan 1.3558 newton-meter

1 pound-force kaki sama dengan 0.00032383 kilokalori

1 pound-force kaki sama dengan 1.2851e-9 mega unit termal British

1 pound-force kaki sama dengan 1.0709e-7 ton-jam

1 pound-force kaki sama dengan 2.1241e-10 setara barrel minyak

1 pound-force kaki sama dengan 3.3729e-11 setara kiloliter minyak

1 pound-force kaki sama dengan 3.2405e-10 ton

1 pound-force kaki sama dengan 3.2405e-13 kiloton

1 pound-force kaki sama dengan 3.2405e-16 megaton

1 pound-force kaki sama dengan 3.2405e-19 gigaton

1 pound-force kaki sama dengan 13,558,000 dyne-centimeter

1 pound-force kaki sama dengan 138.25 gram-force meter

1 pound-force kaki sama dengan 13,825 gram-force centimeter

1 pound-force kaki sama dengan 13.825 kilogram-force centimeter

1 pound-force kaki sama dengan 0.13825 kilogram-force meter

1 pound-force kaki sama dengan 0.13825 kilopond-meter

1 pound-force kaki sama dengan 12 pound-force inci

1 pound-force kaki sama dengan 192 ounce-force inci

1 pound-force kaki sama dengan 32.174 poundal-foot

1 pound-force kaki sama dengan 1.2851e-8 therm

1 pound-force kaki sama dengan 1.2851e-8 therm (US)

1 pound-force kaki sama dengan 310,990,000,000,000,000 Hartree energi

1 pound-force kaki sama dengan 621,970,000,000,000,000 konstanta Rydberg

Konstanta Rydberg (Simbol atau Singkatan: RΗ, R∞)

Konstanta Rydberg adalah suatu satuan dari besaran energi. Konstanta Rydberg disingkat atau disimbolkan dengan RΗ, R∞. Nilai dari 1 konstanta Rydberg setara dengan 2.1799e-18 joule. Dalam hubungannya dengan pound-force kaki, 1 konstanta Rydberg setara dengan 1.6078e-18 pound-force kaki.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-18 joule

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-21 kilojoule

1 konstanta Rydberg sama dengan 6.0552e-25 kilowatt-jam

1 konstanta Rydberg sama dengan 6.0552e-22 watt-jam

1 konstanta Rydberg sama dengan 5.2065e-22 kalori

1 konstanta Rydberg sama dengan 8.1202e-25 tenagakuda-jam

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.0661e-21 unit termal British

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-27 gigajoule

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-24 megajoule

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-15 milijoule

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-12 mikrojoule

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-9 nanojoule

1 konstanta Rydberg sama dengan 0.000013606 megaelectron-volt

1 konstanta Rydberg sama dengan 0.013606 kiloelectron-volt

1 konstanta Rydberg sama dengan 13.606 electron-volt

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-11 erg

1 konstanta Rydberg sama dengan 6.0552e-31 gigawatt-jam

1 konstanta Rydberg sama dengan 6.0552e-28 megawatt-jam

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-21 kilowatt-detik

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-18 watt-detik

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-18 newton-meter

1 konstanta Rydberg sama dengan 5.2065e-22 kilokalori

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.0661e-27 mega unit termal British

1 konstanta Rydberg sama dengan 1.7218e-25 ton-jam

1 konstanta Rydberg sama dengan 3.4151e-28 setara barrel minyak

1 konstanta Rydberg sama dengan 5.4229e-29 setara kiloliter minyak

1 konstanta Rydberg sama dengan 5.21e-28 ton

1 konstanta Rydberg sama dengan 5.21e-31 kiloton

1 konstanta Rydberg sama dengan 5.21e-34 megaton

1 konstanta Rydberg sama dengan 5.21e-37 gigaton

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.1799e-11 dyne-centimeter

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.2229e-16 gram-force meter

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.2229e-14 gram-force centimeter

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.2229e-17 kilogram-force centimeter

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.2229e-19 kilogram-force meter

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.2229e-19 kilopond-meter

1 konstanta Rydberg sama dengan 1.6078e-18 pound-force kaki

1 konstanta Rydberg sama dengan 1.9294e-17 pound-force inci

1 konstanta Rydberg sama dengan 3.087e-16 ounce-force inci

1 konstanta Rydberg sama dengan 5.1729e-17 poundal-foot

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.0661e-26 therm

1 konstanta Rydberg sama dengan 2.0661e-26 therm (US)

1 konstanta Rydberg sama dengan 0.5 Hartree energi

Cara Konversi Pound-force kaki ke Konstanta Rydberg (lbf ft ke RΗ):

Tabel Konversi Pound-force kaki ke Konstanta Rydberg (lbf ft ke RΗ)

pound-force kaki (lbf ft) konstanta Rydberg (RΗ)
0.01 lbf ft 6,219,700,000,000,000 RΗ
0.1 lbf ft 62,197,000,000,000,000 RΗ
1 lbf ft 621,970,000,000,000,000 RΗ
2 lbf ft 1,243,900,000,000,000,000 RΗ
3 lbf ft 1,865,900,000,000,000,000 RΗ
4 lbf ft 2,487,900,000,000,000,000 RΗ
5 lbf ft 3,109,900,000,000,000,000 RΗ
6 lbf ft 3,731,800,000,000,000,000 RΗ
7 lbf ft 4,353,800,000,000,000,000 RΗ
8 lbf ft 4,975,800,000,000,000,000 RΗ
9 lbf ft 5,597,700,000,000,000,000 RΗ
10 lbf ft 6,219,700,000,000,000,000 RΗ
20 lbf ft 12,439,000,000,000,000,000 RΗ
25 lbf ft 15,549,000,000,000,000,000 RΗ
50 lbf ft 31,099,000,000,000,000,000 RΗ
75 lbf ft 46,648,000,000,000,000,000 RΗ
100 lbf ft 62,197,000,000,000,000,000 RΗ
250 lbf ft 155,490,000,000,000,000,000 RΗ
500 lbf ft 310,990,000,000,000,000,000 RΗ
750 lbf ft 466,480,000,000,000,000,000 RΗ
1,000 lbf ft 621,970,000,000,000,000,000 RΗ
100,000 lbf ft 6.2197e+22 RΗ
1,000,000,000 lbf ft 6.2197e+26 RΗ
1,000,000,000,000 lbf ft 6.2197e+29 RΗ

Tabel Konversi Konstanta Rydberg ke Pound-force kaki (RΗ ke lbf ft)

konstanta Rydberg (RΗ) pound-force kaki (lbf ft)
0.01 RΗ 1.6078e-20 lbf ft
0.1 RΗ 1.6078e-19 lbf ft
1 RΗ 1.6078e-18 lbf ft
2 RΗ 3.2156e-18 lbf ft
3 RΗ 4.8234e-18 lbf ft
4 RΗ 6.4312e-18 lbf ft
5 RΗ 8.039e-18 lbf ft
6 RΗ 9.6468e-18 lbf ft
7 RΗ 1.1255e-17 lbf ft
8 RΗ 1.2862e-17 lbf ft
9 RΗ 1.447e-17 lbf ft
10 RΗ 1.6078e-17 lbf ft
20 RΗ 3.2156e-17 lbf ft
25 RΗ 4.0195e-17 lbf ft
50 RΗ 8.039e-17 lbf ft
75 RΗ 1.2058e-16 lbf ft
100 RΗ 1.6078e-16 lbf ft
250 RΗ 4.0195e-16 lbf ft
500 RΗ 8.039e-16 lbf ft
750 RΗ 1.2058e-15 lbf ft
1,000 RΗ 1.6078e-15 lbf ft
100,000 RΗ 1.6078e-13 lbf ft
1,000,000,000 RΗ 1.6078e-9 lbf ft
1,000,000,000,000 RΗ 0.0000016078 lbf ft

Langkah-langkah Konversi Pound-force kaki ke Konstanta Rydberg (lbf ft ke RΗ)

  1. Contoh Soal: Konversi 48 pound-force kaki ke konstanta Rydberg (48 lbf ft ke RΗ).
  2. 1 pound-force kaki setara dengan 621970000000000000 konstanta Rydberg (1 lbf ft setara dengan 621970000000000000 RΗ).
  3. 48 pound-force kaki (lbf ft) setara dengan 48 dikalikan dengan 621970000000000000 konstanta Rydberg (RΗ).
  4. Diperoleh 48 pound-force kaki setara dengan 29855000000000000000 konstanta Rydberg (48 lbf ft setara dengan 29855000000000000000 RΗ).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸