Konversi centimeter raksa (0oC) ke inci air (4oC) (cmHg ke inH2O)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • centimeter raksa (0oC) [cmHg]
 • inci air (4oC) [inH2O]
Copy
_
Copy
 • centimeter raksa (0oC) [cmHg]
 • inci air (4oC) [inH2O]

Centimeter raksa (0oC) ke Inci air (4oC) (cmHg ke inH2O)

Centimeter raksa (0oC) (Simbol atau Singkatan: cmHg)

Centimeter raksa (0oC) adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Centimeter raksa (0oC) disingkat atau disimbolkan dengan cmHg. Nilai dari 1 centimeter raksa (0oC) setara dengan 1333.2 paskal. Dalam hubungannya dengan inci air (4oC), 1 centimeter raksa (0oC) setara dengan 5.3525 inci air (4oC).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333.2 paskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332 kilopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013332 bar

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.19337 pon/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.00019337 kip/inch2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013158 atmosfir

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-15 exapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-12 petapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-9 terapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0000013332 gigapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013332 megapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.332 hektopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 133.32 dekapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 desipaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 133,320 centipaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200 milipaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200,000 mikropaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200,000,000 nanopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200,000,000,000 pikopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333.2 newton/meter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.13332 newton/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013332 newton/milimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332 kilonewton/meter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 dyne/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 135.95 kilogram-force/meter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013595 kilogram-force/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.00013595 kilogram-force/milimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.595 gram-force/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013922 ton-force(short)/kaki2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.000096684 ton-force(short)/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.012431 ton-force(long)/kaki2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.000086325 ton-force(long)/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 27.845 pound-force/kaki2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.19337 pound-force/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 10 torr

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.332 milibar

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 mikrobar

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 10 milimeter raksa (0oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.3937 inci raksa (32oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.39481 inci raksa (60oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.595 centimeter air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 135.95 milimeter air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 5.3525 inci air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.44605 kaki air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 5.3577 inci air (60oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.44647 kaki air (60oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013595 atm teknikal

Inci air (4oC) (Simbol atau Singkatan: inH2O)

Inci air (4oC) adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Inci air (4oC) disingkat atau disimbolkan dengan inH2O. Nilai dari 1 inci air (4oC) setara dengan 249.08 paskal. Dalam hubungannya dengan centimeter raksa (0oC), 1 inci air (4oC) setara dengan 0.18683 centimeter raksa (0oC).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 inci air (4oC) sama dengan 249.08 paskal

1 inci air (4oC) sama dengan 0.24908 kilopaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 0.0024908 bar

1 inci air (4oC) sama dengan 0.036126 pon/inci2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.000036126 kip/inch2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.0024582 atmosfir

1 inci air (4oC) sama dengan 2.4908e-16 exapaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 2.4908e-13 petapaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 2.4908e-10 terapaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 2.4908e-7 gigapaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 0.00024908 megapaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 2.4908 hektopaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 24.908 dekapaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 2,490.8 desipaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 24,908 centipaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 249,080 milipaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 249,080,000 mikropaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 249,080,000,000 nanopaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 249,080,000,000,000 pikopaskal

1 inci air (4oC) sama dengan 249.08 newton/meter2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.024908 newton/centimeter2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.00024908 newton/milimeter2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.24908 kilonewton/meter2

1 inci air (4oC) sama dengan 2,490.8 dyne/centimeter2

1 inci air (4oC) sama dengan 25.399 kilogram-force/meter2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.0025399 kilogram-force/centimeter2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.000025399 kilogram-force/milimeter2

1 inci air (4oC) sama dengan 2.5399 gram-force/centimeter2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.0026011 ton-force(short)/kaki2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.000018063 ton-force(short)/inci2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.0023224 ton-force(long)/kaki2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.000016128 ton-force(long)/inci2

1 inci air (4oC) sama dengan 5.2022 pound-force/kaki2

1 inci air (4oC) sama dengan 0.036126 pound-force/inci2

1 inci air (4oC) sama dengan 1.8683 torr

1 inci air (4oC) sama dengan 2.4908 milibar

1 inci air (4oC) sama dengan 2,490.8 mikrobar

1 inci air (4oC) sama dengan 0.18683 centimeter raksa (0oC)

1 inci air (4oC) sama dengan 1.8683 milimeter raksa (0oC)

1 inci air (4oC) sama dengan 0.073554 inci raksa (32oF)

1 inci air (4oC) sama dengan 0.073762 inci raksa (60oF)

1 inci air (4oC) sama dengan 2.54 centimeter air (4oC)

1 inci air (4oC) sama dengan 25.4 milimeter air (4oC)

1 inci air (4oC) sama dengan 0.083333 kaki air (4oC)

1 inci air (4oC) sama dengan 1.001 inci air (60oF)

1 inci air (4oC) sama dengan 0.083413 kaki air (60oF)

1 inci air (4oC) sama dengan 0.0025399 atm teknikal

Cara Konversi Centimeter raksa (0oC) ke Inci air (4oC) (cmHg ke inH2O):

Tabel Konversi Centimeter raksa (0oC) ke Inci air (4oC) (cmHg ke inH2O)

centimeter raksa (0oC) (cmHg) inci air (4oC) (inH2O)
0.01 cmHg 0.053525 inH2O
0.1 cmHg 0.53525 inH2O
1 cmHg 5.3525 inH2O
2 cmHg 10.705 inH2O
3 cmHg 16.058 inH2O
4 cmHg 21.41 inH2O
5 cmHg 26.763 inH2O
6 cmHg 32.115 inH2O
7 cmHg 37.468 inH2O
8 cmHg 42.82 inH2O
9 cmHg 48.173 inH2O
10 cmHg 53.525 inH2O
20 cmHg 107.05 inH2O
25 cmHg 133.81 inH2O
50 cmHg 267.63 inH2O
75 cmHg 401.44 inH2O
100 cmHg 535.25 inH2O
250 cmHg 1,338.1 inH2O
500 cmHg 2,676.3 inH2O
750 cmHg 4,014.4 inH2O
1,000 cmHg 5,352.5 inH2O
100,000 cmHg 535,250 inH2O
1,000,000,000 cmHg 5,352,500,000 inH2O
1,000,000,000,000 cmHg 5,352,500,000,000 inH2O

Tabel Konversi Inci air (4oC) ke Centimeter raksa (0oC) (inH2O ke cmHg)

inci air (4oC) (inH2O) centimeter raksa (0oC) (cmHg)
0.01 inH2O 0.0018683 cmHg
0.1 inH2O 0.018683 cmHg
1 inH2O 0.18683 cmHg
2 inH2O 0.37365 cmHg
3 inH2O 0.56048 cmHg
4 inH2O 0.74731 cmHg
5 inH2O 0.93414 cmHg
6 inH2O 1.121 cmHg
7 inH2O 1.3078 cmHg
8 inH2O 1.4946 cmHg
9 inH2O 1.6814 cmHg
10 inH2O 1.8683 cmHg
20 inH2O 3.7365 cmHg
25 inH2O 4.6707 cmHg
50 inH2O 9.3414 cmHg
75 inH2O 14.012 cmHg
100 inH2O 18.683 cmHg
250 inH2O 46.707 cmHg
500 inH2O 93.414 cmHg
750 inH2O 140.12 cmHg
1,000 inH2O 186.83 cmHg
100,000 inH2O 18,683 cmHg
1,000,000,000 inH2O 186,830,000 cmHg
1,000,000,000,000 inH2O 186,830,000,000 cmHg

Langkah-langkah Konversi Centimeter raksa (0oC) ke Inci air (4oC) (cmHg ke inH2O)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 centimeter raksa (0oC) ke inci air (4oC) (85 cmHg ke inH2O). Maka:
  Contoh konversi centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) ke inci air (4<sup>o</sup>C) (cmHg ke inH2O)
  Dengan x adalah nilai dalam inci air (4oC) (inH2O) yang dicari
 2. 1 centimeter raksa (0oC) setara dengan 5.3525 inci air (4oC) (1 cmHg setara dengan 5.3525 inH2O). Atau:
  1 centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) setara dengan 5.3525 inci air (4<sup>o</sup>C) (1 cmHg setara dengan 5.3525 inH2O)
 3. 85 centimeter raksa (0oC) (cmHg) setara dengan 85 dikalikan dengan 5.3525 inci air (4oC) (inH2O). Atau:
  Cara konversi centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) ke inci air (4<sup>o</sup>C) (cmHg ke inH2O): 85 centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) (cmHg) setara dengan 85 dikalikan dengan 5.3525 inci air (4<sup>o</sup>C) (inH2O)
 4. Diperoleh 85 centimeter raksa (0oC) setara dengan 454.97 inci air (4oC) (85 cmHg setara dengan 454.97 inH2O). Atau:
  85 centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) setara dengan 454.97 inci air (4<sup>o</sup>C) (85 cmHg setara dengan 454.97 inH2O)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸