Konversi gram-force/centimeter2 ke centimeter raksa (0oC) (gf/cm² ke cmHg)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • gram-force/centimeter2 [gf/cm2]
 • centimeter raksa (0oC) [cmHg]
Copy
_
Copy
 • gram-force/centimeter2 [gf/cm2]
 • centimeter raksa (0oC) [cmHg]

Gram-force/centimeter2 ke Centimeter raksa (0oC) (gf/cm2 ke cmHg)

Gram-force/centimeter2 (Simbol atau Singkatan: gf/cm2)

Gram-force/centimeter2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Gram-force/centimeter2 disingkat atau disimbolkan dengan gf/cm2. Nilai dari 1 gram-force/centimeter2 setara dengan 98.067 paskal. Dalam hubungannya dengan centimeter raksa (0oC), 1 gram-force/centimeter2 setara dengan 0.073556 centimeter raksa (0oC).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98.067 paskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.098067 kilopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00098067 bar

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.014223 pon/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.000014223 kip/inch2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00096784 atmosfir

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-17 exapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-14 petapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-11 terapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067e-8 gigapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.000098067 megapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.98067 hektopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9.8067 dekapaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 980.67 desipaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 9,806.7 centipaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067 milipaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067,000 mikropaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067,000,000 nanopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98,067,000,000,000 pikopaskal

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 98.067 newton/meter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0098067 newton/centimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.000098067 newton/milimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.098067 kilonewton/meter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 980.67 dyne/centimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 10 kilogram-force/meter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.001 kilogram-force/centimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00001 kilogram-force/milimeter2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0010241 ton-force(short)/kaki2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0000071117 ton-force(short)/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.00091436 ton-force(long)/kaki2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.0000063497 ton-force(long)/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 2.0482 pound-force/kaki2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.014223 pound-force/inci2

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.73556 torr

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.98067 milibar

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 980.67 mikrobar

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.073556 centimeter raksa (0oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.73556 milimeter raksa (0oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.028959 inci raksa (32oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.029041 inci raksa (60oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 1 centimeter air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 10 milimeter air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.39371 inci air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.032809 kaki air (4oC)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.39409 inci air (60oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.032841 kaki air (60oF)

1 gram-force/centimeter2 sama dengan 0.001 atm teknikal

Centimeter raksa (0oC) (Simbol atau Singkatan: cmHg)

Centimeter raksa (0oC) adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Centimeter raksa (0oC) disingkat atau disimbolkan dengan cmHg. Nilai dari 1 centimeter raksa (0oC) setara dengan 1333.2 paskal. Dalam hubungannya dengan gram-force/centimeter2, 1 centimeter raksa (0oC) setara dengan 13.595 gram-force/centimeter2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333.2 paskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332 kilopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013332 bar

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.19337 pon/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.00019337 kip/inch2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013158 atmosfir

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-15 exapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-12 petapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-9 terapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0000013332 gigapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013332 megapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.332 hektopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 133.32 dekapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 desipaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 133,320 centipaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200 milipaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200,000 mikropaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200,000,000 nanopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200,000,000,000 pikopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333.2 newton/meter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.13332 newton/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013332 newton/milimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332 kilonewton/meter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 dyne/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 135.95 kilogram-force/meter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013595 kilogram-force/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.00013595 kilogram-force/milimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.595 gram-force/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013922 ton-force(short)/kaki2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.000096684 ton-force(short)/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.012431 ton-force(long)/kaki2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.000086325 ton-force(long)/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 27.845 pound-force/kaki2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.19337 pound-force/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 10 torr

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.332 milibar

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 mikrobar

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 10 milimeter raksa (0oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.3937 inci raksa (32oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.39481 inci raksa (60oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.595 centimeter air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 135.95 milimeter air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 5.3525 inci air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.44605 kaki air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 5.3577 inci air (60oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.44647 kaki air (60oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013595 atm teknikal

Cara Konversi Gram-force/centimeter2 ke Centimeter raksa (0oC) (gf/cm2 ke cmHg):

Tabel Konversi Gram-force/centimeter2 ke Centimeter raksa (0oC) (gf/cm2 ke cmHg)

gram-force/centimeter2 (gf/cm2) centimeter raksa (0oC) (cmHg)
0.01 gf/cm2 0.00073556 cmHg
0.1 gf/cm2 0.0073556 cmHg
1 gf/cm2 0.073556 cmHg
2 gf/cm2 0.14711 cmHg
3 gf/cm2 0.22067 cmHg
4 gf/cm2 0.29422 cmHg
5 gf/cm2 0.36778 cmHg
6 gf/cm2 0.44134 cmHg
7 gf/cm2 0.51489 cmHg
8 gf/cm2 0.58845 cmHg
9 gf/cm2 0.66201 cmHg
10 gf/cm2 0.73556 cmHg
20 gf/cm2 1.4711 cmHg
25 gf/cm2 1.8389 cmHg
50 gf/cm2 3.6778 cmHg
75 gf/cm2 5.5167 cmHg
100 gf/cm2 7.3556 cmHg
250 gf/cm2 18.389 cmHg
500 gf/cm2 36.778 cmHg
750 gf/cm2 55.167 cmHg
1,000 gf/cm2 73.556 cmHg
100,000 gf/cm2 7,355.6 cmHg
1,000,000,000 gf/cm2 73,556,000 cmHg
1,000,000,000,000 gf/cm2 73,556,000,000 cmHg

Tabel Konversi Centimeter raksa (0oC) ke Gram-force/centimeter2 (cmHg ke gf/cm2)

centimeter raksa (0oC) (cmHg) gram-force/centimeter2 (gf/cm2)
0.01 cmHg 0.13595 gf/cm2
0.1 cmHg 1.3595 gf/cm2
1 cmHg 13.595 gf/cm2
2 cmHg 27.19 gf/cm2
3 cmHg 40.785 gf/cm2
4 cmHg 54.38 gf/cm2
5 cmHg 67.975 gf/cm2
6 cmHg 81.57 gf/cm2
7 cmHg 95.165 gf/cm2
8 cmHg 108.76 gf/cm2
9 cmHg 122.36 gf/cm2
10 cmHg 135.95 gf/cm2
20 cmHg 271.9 gf/cm2
25 cmHg 339.88 gf/cm2
50 cmHg 679.75 gf/cm2
75 cmHg 1,019.6 gf/cm2
100 cmHg 1,359.5 gf/cm2
250 cmHg 3,398.8 gf/cm2
500 cmHg 6,797.5 gf/cm2
750 cmHg 10,196 gf/cm2
1,000 cmHg 13,595 gf/cm2
100,000 cmHg 1,359,500 gf/cm2
1,000,000,000 cmHg 13,595,000,000 gf/cm2
1,000,000,000,000 cmHg 13,595,000,000,000 gf/cm2

Langkah-langkah Konversi Gram-force/centimeter2 ke Centimeter raksa (0oC) (gf/cm2 ke cmHg)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 gram-force/centimeter2 ke centimeter raksa (0oC) (85 gf/cm2 ke cmHg). Maka:
  Contoh konversi gram-force/centimeter<sup>2</sup> ke centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) (gf/cm<sup>2</sup> ke cmHg)
  Dengan x adalah nilai dalam centimeter raksa (0oC) (cmHg) yang dicari
 2. 1 gram-force/centimeter2 setara dengan 0.073556 centimeter raksa (0oC) (1 gf/cm2 setara dengan 0.073556 cmHg). Atau:
  1 gram-force/centimeter<sup>2</sup> setara dengan 0.073556 centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) (1 gf/cm<sup>2</sup> setara dengan 0.073556 cmHg)
 3. 85 gram-force/centimeter2 (gf/cm2) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.073556 centimeter raksa (0oC) (cmHg). Atau:
  Cara konversi gram-force/centimeter<sup>2</sup> ke centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) (gf/cm<sup>2</sup> ke cmHg): 85 gram-force/centimeter<sup>2</sup> (gf/cm<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.073556 centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) (cmHg)
 4. Diperoleh 85 gram-force/centimeter2 setara dengan 6.2523 centimeter raksa (0oC) (85 gf/cm2 setara dengan 6.2523 cmHg). Atau:
  85 gram-force/centimeter<sup>2</sup> setara dengan 6.2523 centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) (85 gf/cm<sup>2</sup> setara dengan 6.2523 cmHg)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸